Календар 2013

Междинни отчети 2013

Отчет към 31 декември 2013г
- Междинен доклад за дейността към 31 декември 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 септември 2013г
- Междинен доклад за дейността към 30 септември 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по фопми на КФН
Отчет към 30 юни 2013г
- Междинен доклад за дейността към 30 юни 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2013г
- Междинен доклад за дейността към 31 март 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

Общо събрание 2012

Междинни отчети 2012

Отчет към 31 декември 2012г
- Междинен доклад за дейността към 31.12.2012
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чр. 100о, ал. 4, т.3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 септември 2012г
- Междинен доклад за дейността към 30.09.2012
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 юни 2012г
- Междинен доклад за дейността към 30.06.2012
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация влияеща върху цената на акциите
-  Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2012г
- Доклад
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки
- Вътрешна информация
- Финансов отчет по КФН
- Декларация

Годишен отчет 2012

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.