Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Прогнози 2020

Календар 2020

Общо събрание на акционерите 2019

Годишен отчет 2019

Междинни отчети и уведомления 2019

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2020 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние пррез трето тримесечие на 2019 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Отчет за първото шестмесечие на 2019 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Декларации по ЗППЦК
- Вътрешна информаци по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Финансов отчет по форми на КФН

Пулбично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2019 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

 

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна