Годишен отчет 2019

Междинни отчети и уведомления 2019

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2020 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние пррез трето тримесечие на 2019 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Отчет за първото шестмесечие на 2019 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Декларации по ЗППЦК
- Вътрешна информаци по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Финансов отчет по форми на КФН

Пулбично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2019 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

 

Вътрешна информация 2019

Прогнози 2019

Календар 2019

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.