Годишен финансов отчет 2020

Прогнози 2021

Календар 2021

Вътрешни документи

Междинни отчети и уведомления 2020

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през трето тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2020
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първо тримесечие на 2020
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.