Общи условия за Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“

1. Условия за придобиване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД

 

1.1. Всяко физическо лице, което има навършени 18 г., може да получи Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД. 

 

1.2. Общите условия, валидни за използване Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД, са налични в офиса на „Българска роза“ АД, като същите са достъпни и в електронен вариант на интернет страницата „Българска роза“ АД: www.bulgarianrose.bg. 

 

2. Условия за ползване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на  „Българска роза“ АД

 

2.1. Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД е издадена от „Българска роза“ АД, ЕИК: 115009344, със седалище и адрес на управление: гр.Карлово, п.к. 4300,ул.“Индустриална зона“ №1. 

 

2.2. Картодържателят има право да направи рекламации по използването на притежаваната от него карта. Рекламациите се приемат в офиса на „Българска роза“ АД  на адрес гр. Карлово ул.Индустриална зона  №1 и следва да бъдат придружени от последната имейл комуникация с компанията, при наличието на такава. 

 

2.3. „Българска роза“ АД  има право да променя едностранно условията, след като бъдат обявени на интернет страницата на „Българска роза“ АД  : www.bulgarianrose.bg. 

 

2.4. Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД дава право на картодържателя ù да ползва, напечатаната на картата отстъпка от цените при покупка на стоки от он-лайн магазина „Българска роза“ АД  www.bulgarianrose.bg. Отстъпката важи при всяко пазаруване в он-лайн магазина „Българска роза“ АД  www.bulgarianrose.bg без продукти с намаление или на промоция. 

 

2.5. „Българска роза“ АД  може да информира картодържателя за условията за ползване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  и за промяна по тях на своята уеб страница www.bulgarianrose.bg, както и във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/Българска-роза-гр-Карлово-133730589993454/ 

 

2.6. Отстъпките ще се предоставят при въвеждане на уникалния код в указано поле при поръчка на продукти от сайта на „Българска роза“ АД  www.bulgarianrose.bg 

 

2.7. Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  не е банкова карта, не е средство за разплащане и не може да бъде продавана или отдавана под наем на трети лица. 

 

2.8.Българска роза АД има право едностранно и без предупреждение да анулира всяка издадена карта, чийто промоционален код не е използван повече от 6 месеца.

 

2.9.Българска роза АД има право да прекрати програма „Лоялен Клиент“.В този случай всички карти ще бъдат автоматично деактивирани.

 

2.10. Картодържателят има право да предостави притежаваната от него Клиентска карта по програма „Лоялен  клиент“ на „Българска роза“ АД  за ползване от трети лица. „Българска роза“ АД  не носи отговорност, в случай че картодържателят претърпи вреди в резултат на това, че е предоставил своята карта за ползване на трето лице. 

 

2.11. Всяко лице, което ползва картата, се съгласява с Общите условия, валидни за използване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД . 

 

2.12. Картодържателят има право да се откаже от ползване на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД . Отказът следва да бъде заявен писмено чрез изпращане на съобщение на имейл: contact@bulgarianrose.bg. В имейла се посочва датата, на която картодържателят желае да изпрати притежаваната от него Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  обратно в офиса на „Българска роза“ АД . Отказът следва да бъде потвърден по имейл от „Българска роза“ АД  . 

 

3. Активиране и блокиране на карта Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  

 

3.1. Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  е активна веднага след получаването ù и е без срок на валидност. „Българска роза“ АД  има право да промени срока на валидност на картата, като обяви новия срок в Общите условия на интернет страницатa на„Българска роза“ АД  : www.bulgarianrose.bg. 

 

3.2. В случай че картодържателят не спазва Общите условия, „Българска роза“ АД  има право да блокира притежаваната от него карта незабавно и без уведомление. 

 

4. Лични данни 

 

4.1. За лични данни на картодържателя се считат: 

 

4.2. Със завършването на поръчката в он-лайн магазина на „Българска роза“ АД  , картодържателят се съгласява със събирането и обработването на личните му данни. 

 

4.3. Събраните лични данни се обработват с цел обработване и изпращане на направените поръчки; 

 

4.4. Картодържателят има право да откаже ползване на личните му данни. Отказът следва да бъде направен чрез имейл към „Българска роза“ АД  . Получаването на отказа следва да бъде потвърдено по имейл от компанията, като в случая тя изиска обратно своята карта. 

 

4.5. Картодържателят има право да промени личните си данни. Промяната следва да бъде направена по време на попълване на личните данни при направата на поръчка в сайта на„Българска роза“ АД  www.bulgarianrose.bg. 

 

4.6. Личните данни се обработват в съответствие със ЗЗЛД. „Българска роза“ АД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни в съответствие със ЗЗЛД. „Българска роза“ АД  е вписан в „Регистъра на администраторите на Лични данни и на водените от тях регистри“. 

 

4.7. Трети лица, които имат достъп до личните данни на картодържателите, също са задължени да действат в съответствие със ЗЗЛД. 

 

4.8. При завършването на поръчка, чрез използването на Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  , картодържателят декларира, че предоставя свои собствени лични данни; че е информиран за целите и относно условията за обработване на личните му данни и предоставя същите доброволно; че е информиран относно възможността „Българска роза“ АД  да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

5.Отстъпки по Клиентска карта по програма „Лоялен клиент“ на „Българска роза“ АД  : 

 

5.1. Картодържателят получава отстъпка от всяка направена поръчка през уебсайта www.bulgarianrose.bg като в указаното поле въвежда уникалния код изписан върху картата. Отстъпката не важи при продукти с намаление или в промоция.

 

6. Общи разпоредби

 

6.1. Недействителност, за която и да е от разпоредбите на Общите условия не водят до недействителност на останалите разпоредби. 

 

6.2. За неуредените от тези условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 

 

6.3. Всеки спор се решава по приятелски начин. Ако страните не се разберат, спорът се решава от български съд. 

https://bulgarianrose.bg/

cart_empty_cart