БЪЛГАРСКА РОЗА АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006-0465-C01

n/a

БЪЛГАРСКА РОЗА АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1889-C01

n/a

БЪЛГАРСКА РОЗА АД е бенефициент по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

n/a

БЪЛГАРСКА РОЗА АД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1522-C01

NA

NA

https://bulgarianrose.bg/

cart_empty_cart