Българска роза АД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД

Българска роза АД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД”, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. 

Главна цел на проекта: усъвършенстване на управленския и производствения капацитет и постигане на растеж и по-висока степен на интернационализация на дружеството чрез усиленото използването на ИКТ и услуги в дейността.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ и е с начало: 20.03.2017 г. и край: 20.09.2018 г.

Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”

Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. 

Главна цел на проекта: осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „Българска роза” АД, чрез подобряване на производствения капацитет на предприятието и развитие на експортния му потенциал.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ и е с начало: 09.02.2016 г. и край: 09.08.2017 г.

https://bulgarianrose.bg/

cart_empty_cart