Филтри

Информация за акцията

Тук можете да намерите данни за цената на акцията на "Българска Роза" АД

Директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите: Панка Шаламанова

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Календар 2012

Вътрешна информация 2014

Междинни отчети 2016

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН
 

Отчет към 30 септември 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по ММС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Отчет към 30 юни 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Отчет към 31 март 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Междинни отчети 2014

Отчет към 31 декември 2014г
- Междинен доклад за дейността към 31 декември 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 септември 2014г
- Междинен доклад за дейността към 30 септември 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 юни 2014г
- Междинен доклад за дейността към 30 юни 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2014г
- Междинен доклад за дейността към 31 март 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

Календар 2014

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна