Годишен отчет 2014

Общо събрание 2014

Календар 2014

Вътрешна информация 2014

Междинни отчети 2014

Отчет към 31 декември 2014г
- Междинен доклад за дейността към 31 декември 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 септември 2014г
- Междинен доклад за дейността към 30 септември 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 юни 2014г
- Междинен доклад за дейността към 30 юни 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2014г
- Междинен доклад за дейността към 31 март 2014 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.