Годишен отчет 2015

Междинни отчети 2015

Отчет към 31 декември 2015 г.
- Междинен доклад за дейността към 31 декември 2015 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща, върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Отчет към 30 септември 2015 г.
- Междинен доклад за дейността към 30 септември 2015 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща, върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

Отчет към 30 юни 2015 г.
- Междинен доклад за дейността към 30 юни 2015 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2015 г.
- Междинен доклад за дейността към 31 март 2015 година
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

Вътрешна информация 2015

Календар 2015

Общо събрание 2014

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.