Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: p.shalamanova@bulgarianrose.bg

 

Прогнози 2024

Календар 2024

Вътрешна информация 2023

Междинни отчети и уведомления 2023

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2023
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2023
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2023 г.
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Общо събрание на акционерите 2023

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.