Междинни отчети и уведомления 2022

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2022 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през третото тримесечие на 2022 година
- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН

Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2022

- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Декларации по ЗППЦК
- Финансов отчет по форми на КФН

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2022 година

- Публично уведомление за финансовото състояние
- Форми на КФН
 

Общо събрание на акционерите 2022

Годишен финансов отчет 2021

Годишен финансов отчет 2021
- Финансов отчет
- Финансов отчет по КФН


 

Прогнози 2022

Календар 2022

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.