Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”

Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. 

Главна цел на проекта: осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „Българска роза” АД, чрез подобряване на производствения капацитет на предприятието и развитие на експортния му потенциал.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ и е с начало: 09.02.2016 г. и край: 09.08.2017 г.

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.