„Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД”

Българска роза АД, в качеството си на бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, приключи успешно предсрочно през месец август 2018 г. изпълнението на всички дейности по проекта.

Българска роза АД стриктно съблюдава в изпълнението на проекта постигането на основната цел на проекта за развитие и усъвършенстване на управленския и производствения капацитет и постигане на растеж и по-висока степен на интернационализация на дружеството чрез усиленото използването на ИКТ и услуги в дейността.

По проекта са реализирани и въведени нови ИКТ базирани модули към управленската система в дружеството и са доставени 6 броя мобилни баркод четци, броя етикетен баркод принтер, 1 брой сървърна конфигурация, 1 брой софтуер за управление на бази данни /сървърен лиценз/ и 15 броя софтуер за управление на бази данни /клиентски лиценз/ за нови потребители на ERP системата.

Приносът на ОПИК 2014 - 2020 бе решаващ за надграждането на управленския капацитет в дружеството, въвеждането на актуални информационни и комуникационни технологии и повсеместното използване във всички звена на компанията на ИКТ базирани софтуери, специализирани за управление на бизнес процесите.

Благодарение на стройната организация на работа по проекта и отличното взаимодействие с Управляващия орган на ОПИК 2014 - 2020, проектът бе изпълнен предсрочно и предстои неговото финално отчитане.


 

https://bulgarianrose.bg/

Количката е празна