Общо събрание на акционерите 2017

Годишен финансов отчет за 2017 година

Междинни отчети и уведомления 2017

Публично уведомление за финансовото състояние през четвърто тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН

 

Публично уведомление за финансовото състояние през трето тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН
 

Отчет за първото шестмесечие на 2017 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към финансовия отчет
- Декларации по ЗППЦК
- Вътрешна информация по Регламента относно пазарната злоупотреба
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Публично уведомление за финансовото състояние през първото тримесечие на 2017 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН

Прогнози 2017

Календар 2017

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.