БЪЛГАРСКА РОЗА АД ОБЯВАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ

Българска роза АД обявава процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване в Българска роза АД: автоматичен дестилатор за вода с резервоар, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0974-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Срок за подаване на оферти: 27.02.2017 г. 00,00 часа.

Въпроси могат да се задават писмено на посочените в публичната покана  координати.

Можете да изтеглите документацията за участие от тук.

Оценителен протокол.

Решение за прекратяване.

Българска роза АД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД


Българска роза АД е бенефициент по проект „Развитие на управленския капацитет в Българска роза АД”, по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. 

Главна цел на проекта: усъвършенстване на управленския и производствения капацитет и постигане на растеж и по-висока степен на интернационализация на дружеството чрез усиленото използването на ИКТ и услуги в дейността.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ и е с начало: 20.03.2017 г. и край: 20.09.2018 г.

Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”

Българска роза АД е бенефициент по проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЪЛГАРСКА РОЗА АД”, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020. 

Главна цел на проекта: осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на „Българска роза” АД, чрез подобряване на производствения капацитет на предприятието и развитие на експортния му потенциал.

Договор за безвъзмездна финансова помощ е съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ чрез ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ и е с начало: 09.02.2016 г. и край: 09.08.2017 г.

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.