Информация за акцията

Директор връзки с инвеститорите

Тел.: +359 893 376 379
Е-поща: tradedepartment@mbox.contact.bg

Вътрешна информация 2020

Прогнози 2020

Междинни отчети 2016

Публично уведомление за финансовото състояние през четвъртото тримесечие на 2016 година
- доклад за дейността през тримесечието
- финансово уведомление по МСС
- обяснителни бележки към финансовото уведомление
- форми на КФН
 

Отчет към 30 септември 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по ММС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Отчет към 30 юни 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Отчет към 31 март 2016 година
- Междинен доклад за дейността
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
 

Общо събрание 2016

Календар 2016

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.