Проект „Подобряване на производствения капацитет в Българска Роза АД”

Считано от 09.02.2016 г. Българска роза АД изпълнява 12-месечен проект „Подобряване на производствения капацитет в Българска Роза АД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0974-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. 

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.