Проект „Подобряване на производствения капацитет в Българска Роза АД”

Считано от 09.02.2016 г. Българска роза АД изпълнява 12-месечен проект „Подобряване на производствения капацитет в Българска Роза АД” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0974-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
В рамките на проекта е предвидено закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване с цел повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на Българска роза АД.
В изпълнение на заложеното в проекта Българска роза АД публикува документация за провеждане на процедура.

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.