Годишен отчет 2013

Общо събрание 2013

Календар 2013

Междинни отчети 2013

Отчет към 31 декември 2013г
- Междинен доклад за дейността към 31 декември 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 30 септември 2013г
- Междинен доклад за дейността към 30 септември 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по фопми на КФН
Отчет към 30 юни 2013г
- Междинен доклад за дейността към 30 юни 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН
Отчет към 31 март 2013г
- Междинен доклад за дейността към 31 март 2013
- Финансов отчет по МСС
- Пояснителни бележки към ФО
- Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
- Информация, влияеща върху цената на акциите
- Финансов отчет по форми на КФН

Общо събрание 2012

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.