БЪЛГАРСКА РОЗА АД ОБЯВАВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ

Българска роза АД обявава процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване в Българска роза АД: автоматичен дестилатор за вода с резервоар, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0974-C01 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Срок за подаване на оферти: 27.02.2017 г. 00,00 часа.

Въпроси могат да се задават писмено на посочените в публичната покана  координати.

Можете да изтеглите документацията за участие от тук.

Оценителен протокол.

Решение за прекратяване.

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.