Междинни отчети 2011

Общо събрание 2010

- Покана за Общо събрание
- Дневен ред
- Проекти за решения
- Правила за гласуване
- Образец на пълномощно
- Баланс към 31.12.2009 година
- Пояснителни бележки
- Годишен доклад
- Одиторски доклад
- Доклад на одитния комитет
- Доклад на ДВИ

Годишен отчет 2010

Междинни отчети 2010

© 2014 Българска Роза Карлово. Всички права запазени.